Reality Liška

Kompletní a profesionální pomoc při prodeji nebo nákupu Vaší nemovitosti.

Kdo jsme

Reality Liška zastřešuje Ing. Jana Lišková, makléř s mnohaletou zkušeností na trhu s nemovitostmi.

Odbornost

V rámci kvalitních služeb, zvyšujeme svoji odbornost vzděláním.


 • Co jsme napsali:
 • Reality tip:
  Věděli jste, že pozemek či nemovitost bez vlastníka propadá do vlastnictví státu po 10 letech? Dle §1050/2 ve spojení s §1045/2 a ve spojení s §3067 a §3081 Občanského zákoníku. Občanský zákoník je platný od 1.1.2014, po uplynutí 10 let tj. od 1.1.2024 řada nemovitostí, která nemá v katastru nemovitostí uvedeného vlastníka právě po dobu nejméně 10 let, přejde do vlastnictví státu. Doporučuji zkontrolovat u všech svých nemovitostí, že jste zapsáni v katastru nemovitostí.

  Ing. Jana Lišková, 3.10.2023, Reality Liška


  CENY NEMOVITOSTÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
  Chtěla jsem se s Vámi podělit o mé zkušenosti týkající se cen prodávaných nemovitostí ve středočeském kraji v době vyhlášeného nouzového stavu a s jejich možným vývojem do léta 2020.
  V realitním trhu se pohybuji od r. 2014. Ceny nemovitostí zejména ve Středočeském kraji postupně stoupají od r. 2016. Tento trend pokračuje i přes vyhlášený nouzový stav. Důvodem je vysoká poptávka a nízké úrokové sazby bankovních hypotečních úvěrů. Vzhledem k plánovanému pozvolnému uvolňování přijatých vládních opatření lze předpokládat, že ceny nemovitostí zůstanou stejné nebo budou mírně růst. Mírný nárůst se dá očekávat nejen u menších bytů za účelem pronájmu, ale také u zahrádek či domů. U realit průmyslově či obchodně zaměřených je dána cena také ekonomickým vývojem. Tady bude velmi záležet, jaký subjekt je předmětem prodeje a zejména jeho výnosnost za posledních 12 měsíců.

  Ing. Jana Lišková, 25.4.2020, Reality Liška


  NÁJEMNÉ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
  Všechny pronajímatelé bytů a nájemníky zajímá vývoj legislativy týkající se nájemného z bytů. V době nouzového stavu bylo schváleno Nařízení vlády č. 202/2020 Sb. Částka 72/2020 ze dne 24.4.2020 dle kterého nájemné z bytu nelze po dobu ode dne účinnosti tohoto nařízení do dne skončení mimořádného opatření při epidemii zvyšovat.
  Dále byl schválen zákon č. 209/2020 ze dne 22.4.2020, který říká, že nájemci bytových prostor nelze dát výpověď do 31.12.2020 za to, že neuhradil či se opozdil s úhradou nájmu z důvodů vyplývajících z mimořádného opatření. Nájemce však musí pronajímateli doložit okolnosti prodlení a je povinen nájemné uhradit do 31.12.2020. Pronajímateli zůstává právo ukončit nájem z jiných důvodů.
  Výtah přesného znění zákona 209/2020:
  § 3
  Pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo
  a) v rozhodné době, a
  b) převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného.
  (2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce.
  (3) Nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu a s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem doloží okolnosti prodlení podle odstavce 1 písm. b), potvrzením od příslušného úřadu práce ČR, kterému pro vystavení potvrzení musí nájemce doložit podklady, jejichž formu a náležitosti stanoví metodicky pokyn.
  (4) Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny pohledávky na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo stane-li se jinak nepochybným, že tyto pohledávky ani v ochranné době neuhradí.

  Přičemž vysvětlení pojmů je:
  § 1
  (1) Nouzovým stavem se pro účely tohoto zákona rozumí nouzový stav vyhlášený v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky vládou České republiky v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky.
  (2) Mimořádným opatřením při epidemii se pro účely tohoto zákona rozumí
  a) krizové opatření podle § 2 písm. c) krizového zákona přijaté vládou České republiky v době nouzového stavu,
  b) mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2,
  c) mimořádné opatření vydané v roce 2020 krajskou hygienickou stanicí na základě § 69 odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2.
  (3) Rozhodnou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba ode dne 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 31. července 2020.
  (4) Ochrannou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 31. prosince 2020.

  Jana Lišková, 28.4. 2020, Reality Liška


  JAK SI SPOČÍTAT VÝNOSNOST INVESTIČNÍHO BYTU
  Ve školách mne toho moc o financích nenaučili, a proto jsem se v této oblasti vzdělávala a stále se učím od zkušených investorů a koučů. Z vlastní praxe vám mohu poradit, jak si správně spočítat roční výnos z investiční nemovitosti a porovnat ji například s jinými ročními výnosy z vkladů. Uvedu zde jednodušší případ, kdy si nemovitost pořídíte celou z vlastních zdrojů.


  (měsíční nájem X 12) – náklady spojené se správou či užíváním nemovitosti za
  uplynulých 12 měsíců nebo jejich předpoklad
  Výnos v % = --------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
  Veškeré vstupní náklady při koupi nemovitosti

  Přičemž vstupní náklady mohou být: kupní cena, (daň z nabytí), odměna realitnímu zprostředkovateli, odměna advokátovi, rekonstrukce a jiné
  Náklady spojené se správou či užíváním nemovitosti mohou být: zálohy na služby, vodu, elektřinu; daň z nemovitosti, daň z příjmu, odměna správci nemovitosti a jiné.

  12.5.2020 Ing. Jana Lišková, Reality Liška


Písemné dotazy

realityliska@gmail.com

Pracovní doba

Pracovní dny: Po - Ne 8.00 - 19.00